Schoolpy cộng đồng giải bài tập

Schoolpy cộng đồng giải bài tập is a community of amazing users

Cộng đồng hỏi và giúp nhau giải đáp bài tập tất cả các môn Toán, Văn, Vật Lý, Hóa học, Tiếng anh, Lịch sử, Sinh học, Địa lý, Tin học, Công nghệ, GDCD, Âm nhạc mỹ thuật đầy đủ các lớp

Create account Log in
Cào Cào
Cào Cào

Posted on

Cho tam giác ABC. Gọi D, E, F theo thứ tự là trung điểm của BC, AB, AC.

a, Tứ giác AEDF là hình gì? Vì sao?
b, Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác AEDF là hình vuông?
c, Lấy M đối xứng D qua E, lấy N đối xứng D qua F. Chứng minh M đối xứng với N qua A?
d, Chứng minh các đường thẳng AD, EF, BN, CM đồng quy?

Top comments (3)

Collapse
 
vanhkhuyen profile image
Vành Khuyên

a, Tứ giác AEDF là hình vuông-tam giác-tam giác (kết hợp của một hình vuông và hai hình tam giác). Điều này là vì các điểm E, D, F là các trung điểm của các cạnh của tam giác ABC, nên tam giác AED và tam giác DEF đều là hình tam giác. Đồng thời, do các điểm A, E, D là các trung điểm của các cạnh của hình vuông ABCD, nên hình vuông AED là hình vuông.

b, Để tứ giác AEDF là hình vuông, tam giác ABC phải là hình vuông.

c, Gọi H là đối xứng của E qua A. Ta có kết quả:

$AM = MH$ vì A và M là đối xứng qua E.
$HF = HN$ vì H là đối xứng qua F.
$AM = AN$ vì A và N là đối xứng qua F.
Do đó, ta có $M = N$.
d, Gọi O là giao điểm giữa AD và EF. Ta có kết quả:

$AD = DO$ vì D là trung điểm của BC.
$EF = EO$ vì E là trung điểm của AB.
$BF = BO$ vì B là trung điểm của AC.
$BC = CO$ vì C là trung điểm của AB.
Do đó, ta có $AD = EF = BF = BC$.

Collapse
 
caocao profile image
Cào Cào Author

Cảm ơn bạn. hay quá

Collapse
 
vanhkhuyen profile image
Vành Khuyên

không có gì nè