Schoolpy cộng đồng giải bài tập

Schoolpy cộng đồng giải bài tập is a community of amazing users

Cộng đồng hỏi và giúp nhau giải đáp bài tập tất cả các môn Toán, Văn, Vật Lý, Hóa học, Tiếng anh, Lịch sử, Sinh học, Địa lý, Tin học, Công nghệ, GDCD, Âm nhạc mỹ thuật đầy đủ các lớp

Create account Log in
Cover image for Tạo sao mặt trăng lại tròn?
Vành Khuyên
Vành Khuyên

Posted on • Updated on

Tạo sao mặt trăng lại tròn?

Đố các bạn biết đó

Latest comments (1)

Collapse
 
caocao profile image
Cào Cào

mặt trăng lại tròn bởi vì nó đang hít thở không khí từ trái đất quá nhiều, gây ra bụng tròn và dẫn đến dáng tròn của nó. :)