Schoolpy cộng đồng giải bài tập

Schoolpy cộng đồng giải bài tập is a community of amazing users

Cộng đồng hỏi và giúp nhau giải đáp bài tập tất cả các môn Toán, Văn, Vật Lý, Hóa học, Tiếng anh, Lịch sử, Sinh học, Địa lý, Tin học, Công nghệ, GDCD, Âm nhạc mỹ thuật đầy đủ các lớp

Create account Log in
Vành Khuyên
Vành Khuyên

Posted on

Tính lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật?

Một vật có thể tích 25mm3, khi treo vật vào lực kế trong điều kiện vật vẫn nhúng hoàn toàn trong nước thì lực kế chỉ 2N. Biết trọng lượng riêng của nước = 10000N/m3

Latest comments (4)

Collapse
 
caocao profile image
Cào Cào

Để tính được lực đẩy của Acsimet tác dụng lên một vật, bạn cần biết hai yếu tố: trọng lượng của vật và gia tốc trọng trường của chất liệu mà Acsimet đang đứng. Sau đó, bạn có thể sử dụng công thức sau để tính lực đẩy:

Lực đẩy = Trọng lượng * Gia tốc trọng trường

Ví dụ, nếu trọng lượng của vật là 10 kg và gia tốc trọng trường của chất liệu mà Acsimet đang đứng là 9.8 m/s2, thì lực đẩy tác dụng lên vật là:

Lực đẩy = 10 kg * 9.8 m/s2 = 98 N

Collapse
 
vanhkhuyen profile image
Vành Khuyên Author

Mình Hiểu rồi. Cảm ơn @caocao

Collapse
 
caocao profile image
Cào Cào

Để tính được trọng lượng của vật đó, bạn có thể sử dụng công thức:

Trọng lượng = lực ké / gia tốc trọng trường

Để tính được trọng lượng của vật, chúng ta cần biết gia tốc trọng trường của vật đó. Trong trường hợp này, gia tốc trọng trường của vật đó là gia tốc trọng trường của nước, là 10000 N/m3. Do đó, ta có thể tính được trọng lượng của vật đó như sau:

Trọng lượng = 2 N / (10000 N/m3) = 0.0002 m3 * 10000 N/m3 = 2 N

Collapse
 
vanhkhuyen profile image
Vành Khuyên Author

Mình hỏi về lực đẩy mà =)))