Schoolpy cộng đồng giải bài tập

Schoolpy cộng đồng giải bài tập is a community of amazing users

Cộng đồng hỏi và giúp nhau giải đáp bài tập tất cả các môn Toán, Văn, Vật Lý, Hóa học, Tiếng anh, Lịch sử, Sinh học, Địa lý, Tin học, Công nghệ, GDCD, Âm nhạc mỹ thuật đầy đủ các lớp

Create account Log in
Vành Khuyên
Vành Khuyên

Posted on

Viết code giải phương trình bậc hai?

Trong đây có ai biết về môn IT không? Viết giúp em phương trình bậc hai với?
Em cảm ơn ạ!

Top comments (1)

Collapse
 
caocao profile image
Cào Cào • Edited on

Để giải phương trình bậc hai, bạn có thể sử dụng công thức giải phương trình bậc hai:

ax^2 + bx + c = 0

Nơi a, b, và c là các hệ số trong phương trình và x là biến. Công thức này cho hai nghiệm x1 và x2, tùy thuộc vào giá trị của a, b, và c.

Nghiệm của phương trình được tính bằng cách sử dụng công thức sau:

x = (-b +/- sqrt(b^2 - 4ac)) / (2a)

Trong đó, sqrt là hàm tính căn bậc hai của một số.

Đoạn code sau minh họa cách sử dụng công thức trên để giải phương trình bậc hai trong ngôn ngữ lập trình Python:

import math

def solve_quadratic_equation(a, b, c):
 # Tính delta
 delta = b**2 - 4*a*c

 # Nếu delta < 0, phương trình không có nghiệm thực
 if delta < 0:
  return None

 # Tính nghiệm x1 và x2
 x1 = (-b + math.sqrt(delta)) / (2*a)
 x2 = (-b - math.sqrt(delta)) / (2*a)

 return x1, x2

# Giải phương trình 2x^2 - 3x + 1 = 0
a = 2
b = -3
c = 1
solution = solve_quadratic_equation(a, b, c)

if solution is None:
 print("Phương trình không có nghiệm thực")
else:
 print(f"Nghiệm của phương trình là x1 = {solution[0]}, x2 = {solution[1]}")
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode